Overuse hand problems. Woman hand with red spot o fingers as suffer from Carpal tunnel syndrome. The symptoms of tingling, numbness, weakness, or pain of the fingers and wrist.

Overuse hand problems. Womanâ??s hand with red spot o fingers as suffer from Carpal tunnel syndrome. The symptoms of tingling, numbness, weakness, or pain of the fingers and wrist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *